Wprowadzony uchwałą ZG PZW nr 44 z dnia 17 grudnia 1994 roku. Zgodnie z § 16 Statutu PZW, za zasługi w działalności na rzecz wędkarstwa, członek Związku może otrzymać tytuł Członka Honorowego PZW, odznaki honorowe PZW, medal " Za zasługi. w rozwoju wędkarstwa '' oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia.

ROZDZIAŁ. 1

1. Odznakami honorowymi są.:

a) odznaka Członka honorowego PZW,

b) odznaka PZW srebrna, złota I złota z wieńcami

c) medal " Za zasługi w rozwoju wędkarstwa ".

2. Odznakami okolicznościowymi PZW są odznaki i medale upamiętniające ważne dla Związku rocznice i wydarzenia.

3. Odznaka lub medal PZW mogą być nadane członkowi PZW lub obywatelowi innego państwa będącego członkiem organizacji wędkarskiej tego państwa oraz innym osobom nie będącym członkami PZW

4. Odznaka PZW może być nadana osobie, która wniosła istotny wkład w rozwój PZW, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony wód, sportu wędkarskiego oraz etyki wędkarskiej.

5. Oprócz wymogów określonych w pkt.4; warunkiem nadania kolejnych odznak PZW jest :

a) Srebrnej odznaki - co najmniej 5 - letni

okres działalności w PZW,

b) Złotej odznaki - co najmniej 5 - letni okres działalności od nadania odznaki srebrnej,

c) Złotej odznaki z wieńcami - co najmniej 7 -letni okres działalności od nadania odznaki złotej.

6. Odznaki PZW nadaje w drodze uchwały Zarząd Gł6wny PZW.

7. Odznaki wraz z legitymacjami wręczane są przez przedstawicieli władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego. Wręczenia dokonuje ale na posiedzeniach władz i organów związku, w czasie walnych zgromadzeń kół lub z okazji uroczy- stości i imprez PZW.

8. Wnioski o nadanie odznak sporządzane są w kołach i okręgach, a zatwierdzone na posiedzeniach zarządów, komisji rewizyjnych i sądów organizacyjnych lub na posiedzeniach przedstawicieli tych władz i organów.

8.1.Władze kół i organów mogą, dokonywać podziału limitu odznak i rozpatrywać wnioski każdy w swoim zakresie.

8.2.Wnioski o nadanie odznak dla członków naczelnych władz i organów PZW oraz komisji działających przy Zarządzie Glównym PZW przedstawiają: prezes ZG oraz przewodniczący GKR i GSO po zasięgnięciu opinii - odpowiednio Prezydium ZG, GKR i GSO.

8.3. Wnioski o nadanie odznak dla prezesów zarządów kół i okręgów, przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych sądów organizacyjnych są sporządzane przez władze i organa wyższego szczebla.

8.4. Wszystkie wnioski przedstawione przez zarządy okręgów i Zarząd Główny PZW weryfikuje Główna Komisja Odznak ZG PZW i przedstawia propozycje do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZW. Ogólna ilość wniosków nadesłanych z okręgów powinna być przedstawiona na wspólnych zestawieniach i nie może przekraczać limitu przysługującego danemu okręgowi, tj. 2,5 o/oo ilości członków.

8.5. Wnioski o nadanie odznak PZW dla obywateli innych państw lub osób współdziałających z PZW sporządzają zarządy okręgów i Prezydium ZG PZW oraz organa Związku.

9. Wnioski o nadanie odznak lub Innych wyróżnień wypełnia się na formularzach według ustalonego wzoru.

9.1. Wnioski z kół należy składać do zarządów okręgów w terminie do końca marca każdego roku.

9.2. Wnioski z okręgów oraz sporządzone przez władze i organa PZW należy przekładać Głównej Komisji Odznak ZG PZW w terminie do końca czerwca każdego roku.

9.3. Główna Komisja Odznak przedstawia Prezydium ZG PZW rozpatrzone wnioski w terminie do 15 października każdego roku.

10. Wnioski przesłane z pominięciem trybu określonego w niniejszym regulaminie lub po terminach określonych w pkt. 9.Główna Komisja Odznak pozostawia bez rozpatrzenia.

11. Komisja Odznak kwalifikuje wnioski przy udziale co najmniej trzech członków komisji.

12. W przypadku negatywnego załatwienia wniosku o nadanie odznaki PZW przez Okręgową, i Główną Komisję Odznak - wniosek z uzasadnieniem zwracany jest do wnioskodawcy.

13. Członek traci odznakę, w razie wykluczenia go z PZW.

14. Główna Komisja Odznak prowadzi imienny wykaz wydanych odznak PZW.

15. Wzór odznak PZW i legitymacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ 2

Członek Honorowy PZW :

1. Tytuł "Członka Honorowego PZW"- na wniosek Zarządu Gł6wnego - nadaje Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Wniosek o nadanie tytułu "Członka Honorowego PZW " uchwala Okręgowy Zjazd Delegatów, natomiast wniosek na członków naczelnych władz i okręgów PZW należy do kompetencji Zarządu Głównego.

3. Stosowne wnioski przekładają w tej sprawie GKR i GSO PZW.

4. Kandydat do tytułu " Członka Honorowego PZW" powinien spełniać następujące kryteria:

a) należność do PZW co najmniej 25 lat

b) pełnić funkcje z wyboru we władzach i organach PZW przez co najmniej dwie kadencje

c) posiadać odznakę złotą z wieńcami.

5. Ustala się limit dla okręgów na " Członka Honorowego PZW" w ilości jedno wyróżnienie na 7,5 tys. członków. Okręgi liczące poniżej tej liczby członków mogą zgłosić jednego kandydata.

6. Wnioski, wraz z uchwałą okręgi nadsyłają w terminie na dwa miesiące przed KZD PZW.

7. Wzór odznaki i legitymacji pozostają bez zmian.

Medal " Za zasługi w rozwoju wędkarstwa"

1. Medal " Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" może być nadany członkowi PZW lub jednostce organizacyjnej PZW, za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa, sportu wędkarskiego, w gospodarce rybackiej, ichtiologi, gospodarce i budownictwie wodnym, w odnowie wód oraz innej działalności związkowej z wędkarstwem. Może być również nadany osobie nie będącej członkiem PZW lub obywatelowi innych państw. 2. Medal nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW na wniosek Prezydium ZG PZW Zarządów Okręgu lub Głównej Komisji Odznak.

3. Medal wręczany jest z okazji uroczystości związanych z działalnością PZW lub spotkań z delegatami zagranicznymi przez upoważnionych działaczy.

4. Główna Komisja Odznak prowadzi rejestr osób odznaczonych medalem.

5. Wzór medalu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.Załączniki do Regulaminu Odznak Honorowych PZW

Załącznik nr 1

Odznaka srebrna

Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor szary. W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę liście dębowe zamykające okrąg.

Odznaka złota

Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor złoty. W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę liście dębowe zamykające okrąg.

Odznaka złota z wieńcami

Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor złoty. Wokół brzegów odznaki, tworząc zamknięty okrąg biegnie wieniec z liści, szer. 2 mm. W środku wieńca z liści, w górnej części litery PZW a pod nimi wizerunek ryby wykonany w emalii koloru granatowego.Załącznik nr 2

Medal "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa"

Krążek z metalu, o średnicy 32 mm, grubości 3 mm, kolor złoty. Awers: w górnej połowie napis "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" oddzielonymi stylizowanymi falami od wizerunku ryby (karpia) umieszczonego w dolnej połowie. Rewers: wzdłuż górnego brzegu połowy medalu napis "Polski Związek Wędkarski", wzdłuż dolnego brzegu stylizowane liście, środek medalu pusty.

Załącznik nr 3

Odznaka Członka Honorowego PZW Krążek metalowy o średnicy 18 mm. i grubości 2 mm, kolor szary. Wzdłuż górnego brzegu odznaki napis "Członek Honorowy" w środku litery PZW, w dolnej połowie odznaki wizerunek ryby wykonany białą emalią.

ZDJĘCIA

  • Głębinów 14 sierpnia 2007r